Privacybeleid

Algemeen

Mohr Advocaat respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mohr Advocaat verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Mohr Advocaat verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.  

Doel verwerking persoonsgegevens

Mohr Advocaat verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

–          het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

–          innen van declaraties;

–          advisering, bemiddeling en verwijzing;

–          voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

–          marketing- en communicatieactiviteiten

–          werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mohr Advocaat verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Particulieren:

–          voornamen;

–          geslachtsnaam;

–          geboortedatum;

–          geboorteplaats;

–          adres;

–          burgerlijke staat;

–          telefoonnummer/mobielnummer;

–          e-mailadres/fax;

–          BSN-nummer/vreemdelingennummer/documentnummer;

–          geslacht;

–          kadastrale gegevens.

 

Onderneming:

–          onderneming (rechtsvorm, naam, vestigingsplaats en- adres);

–          KVK-nummer;

–          uittreksel handelsregister/stichtingsregister;

–          notariële/onderhandse aktes;

–          kadastrale gegevens.

Voornoemde gegevens van zowel particulieren als ondernemingen verwerkt Mohr Advocaat omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, mondeling, schriftelijk of digitaal, die in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Mohr Advocaat verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen van persoonsgegevens met derden

Mohr Advocaat deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen, voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van een van de advocaten van Mohr Advocaat, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Mohr Advocaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Mohr Advocaat uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Mohr Advocaat ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van bijvoorbeeld een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Mohr Advocaat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Mohr Advocaat bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mohr Advocaat aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Mohr Advocaat

Sint Maartenslaan 26

6221 AX  MAASTRICHT