Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mohr Advocaat

Artikel 1 Het Kantoor

Mohr Advocaat (“het Kantoor”) stelt zich ten doel het exploiteren van een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdstrafrecht, erfrecht en vastgoedrecht. Mr. Mohr is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, inschrijving nummer A31353.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden verleend aan het Kantoor en gelden mede ten behoeve van de aan het Kantoor betrokken personen (zowel advocaten als andere werknemers).

Artikel 3 Partijen

Lid 1: Alle opdrachten die door een aan het Kantoor verbonden persoon worden aangegaan, worden geacht te zijn aangegaan namens het Kantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan het Kantoor verbonden advocaat wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW worden buiten toepassing verklaard.

Lid 2: De uitvoering van een aan het Kantoor verleende opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (“de Opdrachtgever”). Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Inschakeling derden

Het Kantoor is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de opdracht namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden in te schakelen. Het Kantoor wordt daarbij (geacht) door de Opdrachtgever gemachtigd (te zijn) om namens deze aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen te aanvaarden. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5 Financiën

Lid 1: Voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht zullen (een advocaat namens) het Kantoor en de Opdrachtgever bespreken of de Opdrachtnemer volgens de Wet op de Rechtsbijstand in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke door de Staat gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Wettelijk is bepaald dat aan een toevoeging een ten laste van de Opdrachtgever komende eigen bijdrage verbonden kan zijn. Aan door een aan het Kantoor verbonden persoon gedane mededelingen over het recht op een toevoeging kunnen geen rechten worden ontleend, zolang de Raad voor Rechtsbijstand hierover geen definitieve beslissing heeft genomen.

Lid 2: Indien de Opdrachtgever in verband met een toevoeging een eigen bijdrage is verschuldigd, zal het Kantoor deze eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan de Opdrachtgever in rekening brengen, voordat met de rechtsbijstand wordt aangevangen.

Lid 3: Indien de Opdrachtgever niet in aanmerking komt voor een toevoeging, ofwel ervoor kiest om hiervan geen gebruik te maken, worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van een tussen het Kantoor en de Opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Indien geen uurtarief is overeengekomen, geldt een gebruikelijk uurtarief. Het Kantoor is gerechtigd om uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijer van het CBS.

Lid 4: De gewerkte uren en gemaakte kosten worden regelmatig door het Kantoor aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening door de Opdrachtgever te worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Lid 1: Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor en de aan haar verbonden personen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar maximaal wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van het Kantoor komt. Het Kantoor is, ongeacht het ontstaan daarvan, in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schades.

Lid 2: Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

Artikel 7 Persoonsgegevens

Het Kantoor verwerkt persoonsgegevens van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de geldende wet- en regelgeving is het Kantoor verplicht om zich van de identiteit van de Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van een opdracht wordt de Opdrachtgever geacht hiervoor toestemming te verlenen.

Artikel 8 Klachten en geschillen

Het Kantoor hanteert een kantoorklachtenregeling conform het bepaalde in artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op de dienstverlening. Indien een klacht na behandeling door de klachtfunctionaris niet is opgelost, geldt het bepaalde van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 Recht en forum

De rechtsverhouding tussen het Kantoor en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechtbank Limburg is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen het Kantoor en de Opdrachtgever. Niettemin heeft het Kantoor de bevoegdheid om, indien zij als eisende partij optreedt, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.