Terme de grâce

Terme de wat?

Een geschil tussen huurder en verhuurder kan soms vaak hoog oplopen. Een verhuurder heeft het recht bij achterstallige huurbetalingen van meer dan drie maanden om ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen bij de rechter. Als verweer kan de huurder een zogenaamde terme de grâce vragen – ofwel een laatste termijn om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Let wel – men kan er geen aanspraak op maken, wel erom vragen. Het is namelijk een discretionaire bevoegdheid van de rechter.

In een ontbindingsprocedure kan aldus de rechter een laatste termijn geven dat de huurder alsnog aan zijn verplichtingen voldoet voordat de huurovereenkomst wordt ontbonden. Die laatste kans noemen we een terme de grâce en is ten hoogste één maand. Als de huurder niet binnen de gegeven termijn voldoet, wordt de ontbinding van de huurovereenkomst alsnog uitgesproken. Bij een woonruimte is deze mogelijkheid in de wet opgenomen. Bij een bedrijfsruimte volgt deze laatste kans om een huurachterstand alsnog te voldoen uit de rechtspraak. 

Ook kan het begrip terme de grâce betrekking hebben op de wettelijk vastgelegde mogelijkheid voor een rechter om een huurder van een bedrijfsruimte een laatste kans te geven om een aanbod tot een nieuwe huurovereenkomst te accepteren. Het weigeren van een redelijk aanbod vormt een beëindigingsgrond voor de verhuurder maar de rechter kan in de beëindigingsprocedure de huurder aldus nog een laatste kans geven om toch in te stemmen met het aanbod.

Heeft u vragen omtrent huur of verhuur?

Neem dan contact op met Mohr Advocaat

T 043 208 60 30

mohr@mohradvocaat.nl

www.mohradvocaat.nl